Czasopisma

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

  Annały traktowane są jako platforma wymiany poglądów na temat zagadnień kluczowych dla edukacji na tle badań naukowych i uwarunkowań edukacyjnych w różnych krajach.


  Współczesne tendencje do interdyscyplinarnego rozwoju nauk mają wpływ na proces nauczania i uczenia się biologii i przyrody, a dla dydaktyki oznaczają wejście w problematykę podstawowych celów kształcenia wyższego. Stąd konieczność badań teoretycznych i empirycznych dotyczących interdyscyplinarnego modelu kształcenia oraz rozwiązań dydaktycznych wpływających na: 1/ edukację formalną i pozaformalną, 2/ nową rzeczywistość, 3/ osobowość, 4/ aktywność obywateli społeczeństwa demokratycznego, 5/ kulturę w społeczności globalnej, 6/ komunikatory naukowe w codzienności, 7/ metapoznanie w edukacji permanentnej, 8/ kompetencje absolwentów kierunków przyrodniczych i deskryptory efektów kształcenia jako punkty odniesień kwalifikacji, którymi w Ramowej Strukturze Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa są: wiedza i rozumienie, wiedza jak działać, wiedza jak być.


  Wymienione zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w kolejnych numerach annałów. Poszczególne artykuły pozwalają naukowcom, nauczycielom, edukatorom, animatorom kultury i studentom na wymianę doświadczeń, wyników badań i opracowywanych materiałów; umożliwiają stawianie pytań o teorie, zasady naukowe, zakres pojęć naukowych, etyczne i socjologiczne implikacje koncepcji naukowych. Są to przykłady problematyki haseł: „Nauczyciel epoki cyfrowej”, „Społeczeństwo wiedzy”, „e-edukacja”. Badania te zawsze są osadzone w kontekście społecznym, co czyni z nich cenną analizę uwarunkowań procesów edukacyjnych.


  Tom I annałów dotyczył transformacji dydaktyki biologii jako subdyscypliny pedagogicznej oraz przedmiotu kształcenia w tradycji akademickiej na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. W tomie II poruszono kwestię poszukiwania paradygmatów dla edukacji i modeli edukacyjnych promujących zagadnienie bioróżnorodności. Tom III obejmował artykuły na temat ‘health literacy’ – wiadomości i umiejętności, którymi powinien posługiwać się każdy człowiek w zakresie treści dotyczących zdrowia. W tomie IV skupiono się na edukacji całożyciowej w zakresie interdyscyplinarnego ujmowania treści na temat zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ochrony środowiska.Tom V dotyczył animacji kultury przyrodniczej jako sposobu wywierania wpływu na proces kształcenia, wychowanie przez kulturę i dla kultury oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa wiedzy. 

 • Przedsiębiorczość - Edukacja / Entrepreneurship - Education

  Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydanie niektórych tomów czasopismo było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności przygotowanie publikacji artykułów w języku angielskim w tomie 13 (2017 r.) było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


  Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Podejmowana jest także problematyka uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególne miejsce zajmuje problematyka kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Czasopismo jest także otwarte na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.


   


  Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism.


  Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.

 • Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

  Czasopismo wydawane jest od 2000 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i stanowi kontynuację prac wydawanych od 1987 r. przez te instytucje, wraz z Centralnym Ośrodkiem Metodycznym Studiów Nauczycielskich Instytutu Geografii.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria = ISSN 2081-1853 (print)e-ISSN 2300-5831 (online) - jest recenzowanym czasopismem naukowym, które wydawane jest w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko rozumianego literaturoznawstwa. Rocznik kontynuuje tradycję "Prac Historycznoliterackich", które jako podseria Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie ukazywały się od 1961 roku. Pod obecnym tytułem czasopismo funkcjonuje od 2009 roku i dotychczas opublikowano osiem numerów.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

  Rocznik „Studia de Cultura” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym szeroko pojętej problematyce medioznawczej i kulturoznawczej; poszczególne numery mają charakter tematyczny i koncentrują się wokół wybranych zagadnień i metodologii.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica

  Rocznik „Studia Poetica” powstał w 2013 roku z inicjatywy pracowników Katedry Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pismo funkcjonuje w ramach uniwersyteckiej serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, ale jako osobne czasopismo o odrębnym ISSN.

 • ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

  Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.


  Czasopismo: 


  - objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" (368. pozycja na liście projektów zakwalifikowanych).


  - indeksowane w bazach: CEEOLCEJSHIndex CopernicusGoogle ScholarBazHumPol-index


  - dostępne w zasobach: Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

 • Res Gestae

  Czasopismo "Res Gestae" utworzono w 2015 i stanowi kontynuację  periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (dawniej= Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna).


  Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, Central and East European Online Library, Index Copernicus International oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities